Ус ба хэрэглээ – www.ildald.mn Зурагт мэдээллийн портал

Ус ба хэрэглээ

Нийслэлийн хүн ам, тэр дундаа гэр хорооллын хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад ундны усны аюулгүй байдал, ариун цэврийг сахих асуудал чухал юм. Хотын захын хорооллын болон алслагдсан хөдөө орон нутгийн хүн ам ихэвчлэн усан хангамжийн дутагдалтай байдаг бөгөөд уснаас шалтгаалах өвчин эмгэгт нэрвэгдэх эрсдэл өндөртэй байдаг.

 

ildald.mn